ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Hieronder vind je de voorwaarden waar je mee in dient te stemmen om te mogen deelnemen aan de projecten en programma's van Chameleon Travel Africa (verder te noemen CTA). 

 

Dit is een belangrijk document. We hebben getracht eenduidig en begrijpelijk Nederlands te gebruiken. Is er echter iets dat je niet begrijpt of uitgelegd wilt hebben, dan dien je onafhankelijk advies van een advocatenkantoor of vergelijkbaar instituut in te winnen.

 

1. UITLEG

 • 1.1 In deze overeenkomst betekent 'deelnemer': de persoon die een plaats boekt op een of meerdere projecten via CTA. Het 'project': elk project, elke cursus, excursie of enige andere activiteit waar dan ook ter wereld, waar de plaatsing van de deelnemer door CTA geregeld wordt. De 'projectleiders': de leiders op de aangewezen projecten, bij wie de deelnemer zich moet melden en aan wier regels de deelnemer zich dient te houden. De 'dienst': de diensten zoals uiteengezet in artikel 2, die CTA dient te leveren aan de deelnemer
 • 1.2 De koppen in deze overeenkomst zijn slechts voor het gemak opgesteld en behoren de uitleg niet te beïnvloeden

 

 2. DE GELEVERDE DIENST

 • 2.1 CTA zal onderstaande dienst leveren aan de deelnemer, die onderhevig is aan de voorwaarden van deze overeenkomst
 • 2.2 CTA behoudt zich het recht voor plaatsing van iedereen onder 18 jaar te weigeren
 • 2.3 De dienst zal bestaan uit: 
 • 2.3.1 Het organiseren en gereedmaken van een project zoals overeengekomen tussen CTA en de deelnemer
 • 2.3.2 Het zorgen voor volledige informatie voor vertrek, via de website van CTA (www.chameleontravelafrica.com), via e-mailcontact of telefonisch. Pre Departure Informatie zal eveneens worden geleverd aan de deelnemer
 • 2.3.3 Het regelen van geschikte accommodatie en voedsel (indien van toepassing) gedurende het verblijf van de deelnemer op het project. CTA geeft advies over de (binnenlandse) reis waar dit gewenst is door de deelnemer, en draagt zorg voor het regelen van vervoer tussen de (lokale) luchthaven of (shuttle) bus halte en het project
 • 2.3.4 Ervoor zorgdragen dat projectleiders projecten leiden en beheren waar nodig
 • 2.3.5 Het voorzien in en onderhouden van een internationaal netwerk en ervoor zorgdragen dat er een vertegenwoordiger van CTA in Zuid-Afrika is

 

 3. DE VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMER

 • 3.1 Door het invullen van het aanmeldingsformulier tekent de deelnemer een contract met CTA en is hij of zij verplicht de aanbetaling en resterende programmakosten binnen de afgesproken tijd te voldoen
 • 3.2 Bij deelname aan een project van CTA onderkent de deelnemer dat hij of zij aan allerlei lichamelijke en emotionele eisen blootgesteld zal worden. Deelnemers zijn zich ervan bewust en accepteren dat de levensstandaard, inclusief voedsel, hygiëne en accommodatie in betreffend land lager kan zijn dan de standaarden van hun thuisland
 • 3.3 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het regelen van zijn of haar reis, uitgaven en verzekeringen gedurende deelname aan het project
 • 3.4 De deelnemer garandeert dat alle aan hem of haar gerelateerde informatie en documenten die aan CTA geleverd worden, inclusief medische geschiedenis en medische verklaring, nauwkeurig en eerlijk zijn en dat deze CTA een duidelijk beeld geven van de gezondheid van de deelnemer
 • 3.5 De deelnemer is verplicht CTA op de hoogte te stellen van elk medicijngebruik, alle allergieën en elke andere lichamelijke of geestelijke aandoening die het functioneren van de deelnemer in het project negatief kunnen beïnvloeden. Wanneer de deelnemer zich niet houdt aan advies of medicatie zoals voorgeschreven door een arts, zowel voor als tijdens deelname aan het project, zal CTA in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen daarvan. CTA behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren indien betreffende persoon specialistische medische zorg behoeft
 • 3.6 De deelnemer stemt ermee in zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het verzekeren van zijn of haar persoonlijke bezittingen. CTA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan of verlies van persoonlijke bezittingen
 • 3.7 De deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat hij of zij in het bezit is van een geldig paspoort, evenals de noodzakelijke visa, geleidebrieven en vaccinaties en dat hij of zij alle voor deelname aan de projecten relevante en geldige documentatie wat betreft reis- en medische documenten heeft verkregen of verstrekt
 • 3.8 CTA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het besluit van een land om toegang, vertrek of het recht van doorgang aan de deelnemer te weigeren. Alle deelnemers dienen contact op te nemen met de hen betreffende ambassade om het benodigde visum te verkrijgen voorafgaand aan deelname aan het project
 • 3.9 De deelnemer zal alle van toepassing zijnde wetten, voorschriften en gewoonten van de bezochte landen gehoorzamen tijdens verblijf op het project. In het geval van overtreding van deze wetten heeft de projectleider of CTA het recht de deelnemer te verzoeken te vertrekken, waarbij CTA op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld
 • 3.10 De deelnemer zal te allen tijde de lokale wetten en cultuur van het gastland respecteren en volgen en zich op een verantwoordelijke en beschaafde manier gedragen. Elke deelnemer heeft een plicht tot zorg voor elkaar, voor lokale mensen, voor inwoners uit het gastland die deelnemen aan het project en voor CTA. Deelnemers zullen de billijke instructies van de projectleiders opvolgen tijdens de projecten
 • 3.11 Als vertegenwoordiger van CTA binnen het gastland dient de deelnemer de doelen en richtlijnen van CTA te respecteren en zal hij of zij niet opzettelijk of lichtzinnig pogen de verhoudingen tussen CTA, het project en/of het gastland schade toe te brengen. De deelnemer mag op geen enkele manier CTA in een verkeerd daglicht stellen zodat de verhoudingen tussen CTA en het gastland worden ondermijnd of aangetast
 • 3.12 De deelnemer zal te allen tijde de gezondheids- en veiligheidsprocedures respecteren en volgen zoals uiteengezet door CTA, de projectleiders en/of de vertegenwoordiger in het gastland

 

4. KOSTEN

 • 4.1 De deelnemer dient de programmakosten te betalen zoals is overeengekomen
 • Tarieven en kortingen zoals gepubliceerd in promotiemateriaal van CTA kunnen veranderen of verlopen
 • Externe factoren die buiten CTA's zeggenschap vallen kunnen de vakantiekosten beïnvloeden, zoals stijgingen in vervoerskosten (inclusief benzinekosten), belastingen (zoals BTW) of andere heffingen voor diensten zoals veranderingen in wisselkoersen. CTA behoudt zich het recht voor de prijs van de vakantie te verhogen om zulke veranderingen in te calculeren. Maar verhogingen gelijkstaand aan of lager dan 2% van de totale prijs zal CTA op zich nemen, exclusief wijzigingskosten. Alleen bedragen boven de 2% zullen worden bijberekend. Indien dit betekent dat de deelnemer meer dan 15% van de originele prijs moet bijbetalen, heeft hij of zij het recht de boeking te annuleren en een volledige teruggave van alle reeds aan CTA gedane betalingen te ontvangen, met uitzondering van de wijzigingskosten. Indien de deelnemer besluit om deze reden te annuleren, dient hij of zij dit te doen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de bijbetalingsfactuur. De bijbetaling kan voldaan worden samen met de openstaande programmakosten van de deelnemer of voor de datum zoals vermeld op de bijbetalingsfactuur, waarbij de latere datum geldt. Binnen 30 dagen voor vertrek zullen geen bijbetalingen in rekening worden gebracht. Helaas worden geen terugbetalingen gedaan in het geval van gunstige wisselkoersen of een andere daling in kosten. Zodra een deelnemer zijn of haar boeking heeft bevestigd en de aanbetaling heeft voldaan, zal hij of zij het totale bedrag betalen zoals overeengekomen ten tijde van de aanbetaling en brengt CTA geen bijbetalingen meer in rekening
 • 4.2 De aanbetaling van 20% van de totale programmakosten dient onmiddellijk na ontvangst van de bevestiging van de boeking door de deelnemer aan CTA te worden betaald. Indien de deelnemer zijn of haar plaatsing wenst te annuleren, wordt deze aanbetaling niet gerestitueerd
 • 4.3 De openstaande programmakosten dienen niet later dan 12 weken voor vertrek te worden betaald door de deelnemer. Indien de deelnemer om welke reden dan ook tegen die tijd niet de volledige betaling heeft gedaan, behoudt CTA zich het recht voor om de plaats van de deelnemer aan een ander aan te bieden zonder enige restitutie aan de deelnemer. Indien een deelnemer binnen 12 weken boekt, dienen de volledige programmakosten direct na CTA's bevestiging van de boeking te worden voldaan. Houdt er rekening mee dat er gevraagd kan worden het gehele bedrag nog diezelfde dag op CTA's bankrekening te storten
 • 4.4 Waar van toepassing dient de deelnemer de internationale bankkosten voor het overmaken van de programmakosten te dragen

 

5. GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • 5.1 CTA garandeert de deelnemer dat de dienst zal worden verleend gebruikmakend van passende zorg en kennis van zaken en, voor zover in alle redelijkheid mogelijk, in overeenstemming met de omschrijving van de dienst
 • 5.2 Informatie verzorgd door CTA, inclusief maar niet beperkt tot informatie over visa, vaccinaties, gezondheidszorg, klimaat, bagage en speciale benodigdheden wordt gegeven in goed vertrouwen door CTA, maar zonder dat hier rechten aan kunnen worden ontleend
 • 5.3 Terwijl de deelnemer werkt met of in de buurt is van dieren die onder de zorg van de projectleider staan, dient hij of zij de instructies van die persoon op te volgen. Een voorwaarde van boeking is dat de deelnemer aanvaardt dat eerder genoemde projectleiders gerechtigd zijn te weigeren dat de deelnemer werkt met of in de buurt is van de dieren als zij om enige reden, inclusief het onvermogen, gedrag of de gezondheid van de deelnemer, van mening zijn dat de deelnemer de veiligheid of het welzijn van enig persoon of de dieren in gevaar brengt. Als dit gebeurt, kan de deelnemer geen enkele aanspraak maken op enige tegemoetkoming of terugbetaling
 • 5.4 De deelnemer bevestigt dat hij of zij zich volledig bewust is van het feit dat er risico's vastzitten aan het werken met of het in de buurt zijn van dieren, of deze nu in het wild verblijven, in gevangenschap leven of tam zijn, en bevestigt dat hij of zij deze risico's aanvaardt. Voor de eigen veiligheid van de deelnemer wordt ten sterkste aangeraden dat hij of zij een ruitercap draagt wanneer de deelnemer zich in de buurt van paarden begeeft. De deelnemer begrijpt dat hij of zij gevraagd kan worden een aparte aanvaarding van eigen verantwoordelijkheid te tekenen bij de projectleider voordat hij of zij mag werken met of in de buurt mag zijn van de dieren die op het project verblijven. Als deze toestemming niet wordt verleend omdat de deelnemer weigert te tekenen, kan hij of zij geen enkele aanspraak maken op tegemoetkoming of terugbetaling door CTA of het project
 • 5.5 CTA heeft in het bijzonder geen enkele verantwoordelijkheid voor welke activiteiten dan ook die door de deelnemer worden ondernomen buiten het gezichtsveld van diegenen die direct aan het project verbonden zijn. Geen enkele garantie is gegeven met betrekking tot dergelijke activiteiten en het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zich ervan te vergewissen dat de persoon of organisatie die dergelijke activiteiten aanbiedt de benodigde zorg en kennis van zaken aan de dag legt
 • 5.6 De boeking van de deelnemer wordt geaccepteerd wanneer de deelnemer beseft dat er bepaalde risico's bestaan die inherent zijn aan het reizen in Zuid-Afrika. Deelnemers ondernemen alle projecten en daarmee samenhangende excursies volledig op eigen risico. Hoewel CTA elke voorzorg neemt om de veiligheid van deelnemers zeker te stellen, kan geen enkele verantwoordelijkheid worden aanvaard voor dood, letsel, schade of verlies dat de deelnemer kan overkomen ten gevolge van welke oorzaak dan ook, tenzij door grove nalatigheid en/of schuld door CTA. De deelnemer en zijn of haar naasten, erfgenamen, curatoren, boekhouders en/of begunstigden vrijwaren hierbij CTA, haar leden, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten tegen aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor vertraging, verlies, schade, letsel, ziekte of dood ten gevolge van welke oorzaak dan ook, tenzij door grove nalatigheid en/of schuld door CTA, voortkomend uit gebeurtenissen die samenhangen met of plaatsvinden tijdens een project, inclusief de voorbereiding in het thuisland van de deelnemer

 

6. KLACHTEN

 • 6.1 Indien de deelnemer een klacht wenst in te dienen in verband met het project, zal hij of zij de klacht onder de aandacht brengen van CTA (’s vertegenwoordiger in het gastland) of de projectleider, die zijn of haar uiterste best zal doen om de klacht binnen redelijke tijd op te lossen
 • 6.2 Indien CTA ('s vertegenwoordiger in het gastland) of de projectleider niet in staat is een ernstige klacht op te lossen en de deelnemer verlaat het project voor oorspronkelijke datum van vertrek, dan zal de deelnemer CTA en de projectleider zo snel mogelijk maar binnen 1 maand na vertrek van het project voorzien van een schriftelijke versie van de gebeurtenissen. Wanneer deze informatie niet wordt verstrekt, vervalt het recht van de deelnemer om CTA enige klacht te laten onderzoeken
 • 6.3 De deelnemer zal geen compensatie ontvangen, tenzij er extreme omstandigheden zijn welke slechts door CTA zullen worden vastgesteld. De deelnemer gaat ermee akkoord dat CTA onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zal zijn voor schade of tegemoetkoming die voortkomen uit enige claim die samenhangt met de beoordeling van ongerief, teleurstelling, ontevredenheid of verlies van genot

 

7. EIGENDOM EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • 7.1 Alle uitrusting en hulpmiddelen die CTA zowel voorafgaand aan als tijdens het project levert, blijven eigendom van CTA
 • 7.2 Deelnemers zullen welke eigendommen dan ook die verloren of beschadigd zijn geraakt door onvoorzichtig of ondoordacht gedrag, als nieuw vervangen
 • 7.3 Alle onderzoek, gegevens, rapporten, foto's en documentatie geleverd door CTA en gerelateerd aan het project en CTA blijven het eigendom van CTA. CTA behoudt het recht over gebruik en verspreiding van dergelijke materialen

 

8. BESCHERMING VAN GEGEVENS

 • 8.1 Het kan noodzakelijk zijn voor CTA om gegevens van de deelnemer door te geven aan projectleiders en andere partijen waar dit voor de deelnemer van belang is. De deelnemer stemt ermee in dat CTA zijn of haar persoonlijke gegevens, inclusief gevoelige persoonlijke gegevens zoals relevante medische geschiedenis, openbaar mag maken aan de projectleiders en andere vertegenwoordigers

 

9. BEËINDIGING EN UITSLUITING

 • 9.1 Indien een deelnemer zijn of haar reis wenst af te breken na aankomst in het gastland, zal CTA niet aansprakelijk worden gesteld om enige terugbetaling aan de deelnemer te doen
 • 9.2 CTA behoudt zich het recht voor om onmiddellijk elke deelnemer uit te sluiten die zich niet houdt aan deze gehele overeenkomst
 • 9.3 Zonder de algemeenheid van artikel 9.2 te beperken, zal het volgende resulteren in onmiddellijke uitsluiting:
 • 9.3.1 Het in bezit hebben of het innemen of het leveren van illegale of ongeoorloofde substanties. Welke substanties illegaal of ongeoorloofd zijn, is afhankelijk van de jurisprudentie van de staat waar de handelingen plaatsvinden
 • 9.3.2 Het vertonen van wreed, ondoordacht of onbeschaafd gedrag of het uitvoeren van handelingen die een projectlid (inclusief een staflid) of enige ander persoon of dier zou kunnen beschadigen, verwonden of benadelen
 • 9.3.3 Het niet gehoorzamen van instructies van CTA, de projectleider of de vertegenwoordiger in het gastland die gerelateerd zijn aan gezondheid en veiligheid
 • 9.3.4 Het plegen van een handeling of het vertonen van gedrag dat toekomstige CTA-projecten in het gastland in gevaar zou kunnen brengen of wat zou kunnen leiden tot verslechtering van verhoudingen tussen CTA en de gastgemeenschappen of gastland
 • 9.3.5 Het overtreden van lokale wetten
 • 9.4 Uitsluiting geschiedt naar CTA's eigen goeddunken en er kan geen bezwaar tegen de beslissing worden aangetekend
 • 9.5 In al deze gevallen heeft de deelnemer geen enkel recht op terugbetaling of vergoeding van CTA, noch is CTA verantwoordelijk voor enige bijkomende kosten

 

10. UITEENZETTING VAN OVEREENKOMST EN ANNULERING

 • 10.1 De deelnemer is gerechtigd deze overeenkomst op enig moment voor vertrek te annuleren, maar de aanbetaling is niet restitueerbaar en, afhankelijk van de datum van annulering, kunnen annuleringskosten in rekening gebracht worden. Enige annulering dient bekend te worden gemaakt aan CTA, zoals uitgelegd onder artikel 12.2. Als dag van annulering telt de dag dat de kennisgeving is ontvangen door CTA

De volgende tarieven, aangeduid in percentages van de totale programmakosten, dienen te worden betaald aan CTA. • De deelnemer is niet gerechtigd de aanbetaling terug te ontvangen:

 1. Annulering 120-91 dagen voor de aankomstdag: 10% van de uitstaande totale programmakosten
 2. Annulering 90-61 dagen voor de aankomstdag: 50% van de uitstaande totale programmakosten
 3. Annulering 60 dagen of minder voor de aankomstdag: 100% van de uitstaande totale programmakosten
 4. Als de deelnemer om welke reden dan ook het project vroegtijdig verlaat, heeft hij/zij geen recht op enige terugbetaling van programmakosten. CTA heeft geen annuleringsverzekering. Echter, indien er zich enige tijd voor vertrek onvoorziene omstandigheden voordoen welke het onmogelijk maken voor de deelnemer om deel te nemen aan zijn of haar programma, zoals de dood van een nabij familielid (echtgeno(o)t(e), kind, vader, moeder, broer of zus), en de deelnemer dit schriftelijk aan CTA kan bewijzen, dan worden de betaalde programmakosten minus de aanbetaling terugbetaald aan de deelnemer
 • 10.2 De deelnemer is op enige tijd toegestaan zijn of haar projectkeuze te veranderen. De annuleringskosten, zoals uitgelegd in artikel 10.1, zijn hierbij van toepassing en de deelnemer dient de volledige programmakosten van het nieuwgekozen programma te betalen aan CTA. Elke wijziging van plaatsing is ter CTA's goedkeuring

De deelnemer is op enige tijd toegestaan zijn of haar plaatsing over te dragen aan een ander persoon. Administratiekosten a € 200,00 zullen hiervoor in rekening worden gebracht door CTA aan de deelnemer 

 

Indien de deelnemer data wil wijzigen dan kan dit kosteloos t/m 91 dagen voor vertrek. Mocht de deelnemer data willen wijzigen binnen 90 dagen voor vertrek dan dienen administratiekosten a € 250,00 betaald te worden door de deelnemer aan CTA. De mogelijkheid tot het wijzigen van de data is afhankelijk van beschikbare vrije plaatsen op het project

 • 10.3 CTA behoudt zich het recht voor om projecten te annuleren of te verkorten indien CTA er ten volste van overtuigd is dat de omstandigheden dit vragen. Dit omvat annulering in geval van overmacht (zie artikel 11)
 • 10.4 Indien CTA het project annuleert, heeft de deelnemer recht op terugbetaling:
 • 10.4.1 In het geval van annulering door CTA voor vertrek, of dit nu binnen of buiten de macht van CTA ligt, heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de aanbetaling en overige reeds betaalde programmakosten minus € 100,00 om CTA's kosten te dekken en minus enige andere niet verhaalbare, reeds gedane besteding aan de kant van CTA
 • 10.4.2 In het geval van verkorting, heeft de deelnemer recht op een redelijk deel van de totale programmakosten van welke elke niet verhaalbare besteding aan de kant van CTA is afgetrokken
 • 10.5 In alle bovenstaande gevallen waar sprake is van annulering, zal CTA in eerste instantie proberen de deelnemer te plaatsen op een ander project naar keuze van de deelnemer (programmakosten dienen betaald te worden door de deelnemer)
 • 10.6 In alle bovenstaande gevallen, zal de ene partij de andere een schriftelijke kennisgeving van de annulering doen toekomen. Elke terugbetaling of plaatsing op een ander project wordt beschouwd als de volledige en uiteindelijke vereffening van elke aansprakelijkheid die CTA de deelnemer verschuldigd is

 

11. OVERMACHT

 • 11.1 Niettegenstaande enige andere voorziening van deze overeenkomst, zal CTA niet geacht worden in overtreding van deze overeenkomst te zijn of enigerwijs aansprakelijk te zijn voor enige vertraging in het verrichten of voor het niet verrichten van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, voorzover de vertraging of het niet verrichten te wijten is aan welke omstandigheden dan ook die in alle redelijkheid buiten CTA's zeggenschap vallen, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlog, terroristische acties, opstand of lokale onrust, brand, staking, overheid of andere officiële interventies en onvoorziene gebeurtenissen op het project die het CTA onmogelijk maken om de overeengekomen diensten aan de deelnemer te leveren

 

12. ALGEMEEN

 • 12.1 Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen en is van toepassing op alle projecten en/of andere cursussen aangeboden door CTA en ondernomen door de deelnemer
 • 12.2 Elke kennisgeving die de ene partij van deze overeenkomst aan de andere dient te geven zal:
 • 12.2.1 Schriftelijk worden verleend: in het geval van CTA, naar haar geregistreerde kantoor of belangrijkste plaats van zakendoen, in het geval van de deelnemer naar diens adres zoals vermeld op het aanmeldingsformulier
 • 12.2.2 Per e-mail verzonden door de ene partij en bevestigd door de andere partij: CTA's e-mailadres kan gevonden worden op de website: www.chameleontravelafrica.com. In het geval van de deelnemer wordt het e-mailadres gebruikt zoals is ingevuld op het aanmeldingsformulier
 • 12.2.3 In het geval dat CTA niet in staat is om e-mails te ontvangen (door o.a. een niet werkende internetverbinding), zal CTA enige kennisgeving per telefoon accepteren en per e-mail bevestigen zodra de internetverbinding weer werkt
 • 12.3 Geen enkele kwijtschelding van welke contractbreuk dan ook van een van de partijen door de ander zal worden beschouwd als garantie voor kwijtschelding van enige volgende contractbreuk of enige andere voorziening van deze overeenkomst
 • 12.4 Geen enkele persoon die geen partij uitmaakt van deze overeenkomst heeft het recht om welke voorwaarde dan ook van deze overeenkomst aan te wenden
 • 12.5 Het Zuid-Afrikaanse recht is van toepassing op deze overeenkomst en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie van het Zuid-Afrikaans Gerechtshof
 • 12.6 De deelnemer stemt ermee in dat elke foto of film die gemaakt is tijdens een project dat geregeld is via CTA door CTA gebruikt mag worden in elke publicatie of voor promotionele doeleinden
 • 12.7 Al deze voorwaarden komen te vervallen bij het publiceren van nieuwe voorwaarden en er kan in dat geval geen aanspraak meer worden gemaakt op voorgaande
 • 12.8 Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruikmaking van CTA's website is voor eigen risico. De verwerking van de gegevens op de website is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. CTA kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op haar website is opgeslagen en is dan ook niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de op CTA's website aangeboden informatie
 • 12.9 Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd aangepast worden door CTA. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zich bekend te maken met de (aangepaste) algemene voorwaarden